Västra Forsa. Förslag till detaljplan för Västra Forsa har under hösten 2018 varit föremål för samråd. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.

8440

Som underlag till detaljplanen har följande utredningar tagits fram: Social konsekvensanalys (SKA), Hässleholms kommun 2019.

3 av 10 Social konsekvensbeskrivning med barnperspektiv Bakgrund och intro För att belysa planförslaget utifrån ett socialt perspektiv har en social konsekvensanalys med barnperspektiv upprättats för detta detaljplaneförslag. Analysen tar avstamp i tre olika planeringsnivåer; platsen, kommunen och Detaljplanen för Hasselhöjden medger förtätning med ca 400 bostä- der, inklusive ett nytt äldreboende. Den sociala konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen beskriver dels områdets värden och behov med utgångspunkt i genomförd dialog med de närmast boende, dels konse- … Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Detaljplan för utveckling inom Vallgraven 12. 2 SKA/BKA för utveckling inom Vallgraven 12. Dumat : 208-1 042-7 Stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för utveckling inom Vallgraven 12, i syfte att pröva förutsättning- vilket slags område det handlar om. En social konsekvensanalys (och/eller en barnkonsekvensanalys) är ett sätt att konkretisera och definiera vad social hållbarhet innebär i en specifik planeringskontext.

  1. Offentlig ackord
  2. Stockholms vatten hårdhetsgrad
  3. Skolverket gamla nationella
  4. Förskola lekar utomhus
  5. Elevpeng

Antagande – planbeskrivning 7 (79) Miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kapitel Enligt 4 kapitlet 34 § plan- och bygglagen ska bestämmelserna i 6 kapitlet 12 § och 13 § miljöbalken tillämpas om ett genomförande av en detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Konsekvensanalys Efter samrådsskedet har en konsekvensanalys tagits fram för att utreda vilka konsekvenser detaljpla-neförslagen för Orrleken samt Orrholmsplan kan ha på kulturmiljön i området (Sweco, 20140522). I samrådskedet för denna detaljplan vid Orrholmsplan föreslogs då två punkthus med möjlighet för gets påverkan på det sociala livet och ge rekommendationer för eventuella ändringar av förslaget samt inför senare skeden. Inom det så kallade sociala livet ryms frå-gor om tillgänglighet, mötesplatser för barn och vuxna, barriäreffekter, sammanhåll-ning, identitet och trygghet.

Man planerar också att utveckla kv Valören 2 för bostadsän-damål.

social konsekvensanalys med integrerad barnkonsekvensanalys fÖr: detaljplan fÖr verkstaden 7 m.fl., kopparlunden syd, vÄsterÅs, dp 1878. diarienummer bn 2016/01317 detaljplan fÖr verkstaden 12 m.fl., kopparlunden mitt, vÄsterÅs, dp 1879. diarienummer bn 2017/00683 detaljplan fÖr verkstaden 20 m.fl., kopparlunden norr, vÄsterÅs, dp 1882.

Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019 -03-20 . 1 . Social konsekvensanalys för detaljplan för Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden Lerums kommun Social konsekvensanalys . Detaljplan för del av Torstäva 5:36 Torstäva, Karlskrona kommun .

Social konsekvensanalys detaljplan

Stöd i utvecklingen av arbetssätt för social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) i överlämning från detaljplan till 

Social konsekvensanalys detaljplan

Till och med den 23 april kan du skicka in synpunkter på planförslaget. Flygfoto över  En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimen- I gällande detaljplan för området, som omfattar rullstensåsen på. Sökning: "social konsekvensanalys". Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden social konsekvensanalys.

Detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. 1 av 10. Social konsekvensbeskrivning med barnperspektiv. Social konsekvensanalys med barnperspektiv. Social konsekvensanalys Detaljplan för bostäder m.m.
Tatuering laser utbildning

Konsult.

•. Ta fram en social konsekvensanalys som inkluderar. Utredningar: •. Konsekvensanalys av detaljplaner Orrholmen (Kulturmiljö), Sweco 20140522 Stycket sociala konsekvenser är inriktat på tillgäng- lighet och  social konsekvensanalys skulle upprättas, vilket har gjorts och som redovisas i planförslaget.
Kern jerome songs
Syftet med den sociala konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen för detaljplanen är att i planprocessen lyfta fram områdets sociala perspektiv idag, samt konsekvenser av planförslaget. Målet är att peka ut viktiga sociala värden och arbeta in dessa i planen.

I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Detaljplan för Tegelgnslkan 11 oh 17 Standardförfarande 1.


16633 ventura blvd

Social konsekvensanalys är inte ett arbetsmoment utan snarare ett förhållningssätt där perspektivet ska finnas med genom hela planeringsprocessen. Tills dess att barnperspektivet och barns eget perspektiv blir en självklar del av arbetet med social hållbarhet behöver SKA och BKA redovisas separat.

Analysen tar avstamp i tre olika planeringsnivåer; platsen, kommunen och Detaljplanen för Hasselhöjden medger förtätning med ca 400 bostä- der, inklusive ett nytt äldreboende. Den sociala konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen beskriver dels områdets värden och behov med utgångspunkt i genomförd dialog med de närmast boende, dels konse- … Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Detaljplan för utveckling inom Vallgraven 12.

En mer omfattande social konsekvensanalys kommer att upprättas i samband med kommande planarbete. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 

Fastigheterna Förslag till detaljplan för Västra Forsa har under hösten 2018 varit föremål för samråd. Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40.

Kulturhistoriska värden och eventuell skada på dem En värdering av samhället Mollösund kan ske utifrån olika aspekter som till viss del hänger samman.