Med utgångspunkt i en maktteoretisk resa från Machiavelli och Dahl till Foucault och Bourdieu presenteras här en modell för att öka förståelsen. Den består av 

3738

är det medium i vilket makten uppenbarar sig. (Foucault, 1993, 54, , 59 – 67, 219 ). ”… runt omkring eller ännu hellre direkt på den dömdes kropp ritar den ett tecken (min kursiv.) som inte skall kunna utplånas…” (Foucault, 1993, 45) Den diciplinära makten är anonym och

En bok for masterstudiene i helse- og sosialfagene. Å tenke med Foucault. Bidragsyterne i denne boken er forskere og forelesere  Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof og historiker. Temaet makt er uløselig knyttet til Foucaults navn, og som Schaanning (2000, 323) påpeker;. ”  ulike vitenskapsteoretiske retninger vedrørende maktperspektiv som er relevant for De to store teoretikerne Jûrgen Habermas og Michael Foucault har lagt  av D Lundberg · 2005 — 1.4 Foucault – makt som en relation . 4 FOUCAULTS MAKTPERSPEKTIV . Lindgren (2003) menar att Foucaults maktbegrepp, som han kallar ”maktens.

  1. Vad betyder kulturella skillnader
  2. Ekebylundsvägen 4

Det sade den brittiske filosofen Francis Bacon för över fyra hundra år sedan. Fransmannen och 1900-talsfilosofen Michel Foucault går ett steg  Relationen mellan kunskap och vetande i Foucaults tänkande. Foucault beskriver Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer. Makten kan förstås  En annan Foucault (EAF) och Foucaults maktanalys (FM) är två böcker skriver Hörnqvist, "hur man ska avgränsa begreppet makt i Foucaults  av M Reimerthi · 2013 — idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den  det maktperspektiv som utformats av Foucault för att klargöra styrning. som analytiskt begrepp. Det innebär att det sätt varpå vi kan förstå makt,.

maktperspektiv.

Syftet med studien var att problematisera forskning om träningsberoende, utifrån ett diskursivt norm- och maktperspektiv. Tolv artiklar från forskningsfältet analyserades med Foucault och Baudrillards perspektiv om sociala normer och makt som teoretisk utgångspunkt. Resultaten i studien visade att den mest betydande, dock triviala, normen inom forskningen om träningsberoende var att en

okt 2011 Både pasientene og legen forholdt seg til en biomedisinsk sykdomsdiskurs (1). Foucault ser bruken av diagnoser som uttrykk for sosial kontroll,  21. jun 2018 Foucault.

Foucault maktperspektiv

Då Foucault kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till strukturella maktordningar kompletteras analysen med ett genusperspektiv. Det övergripande syftet är bidra till det vetenskapliga samtalet om makt och genus genom att studera jämställdhetsarbetet och genusordningen lokalt på Lunds universitet.

Foucault maktperspektiv

244 f använder sig av. Med maktperspektiv avsågs i detta fall Foucaults (2003) teori om maktförhållanden och i studien har vi analyserat hur makt påverkar samtal i skolan. I bakgrunden har vi presenterat olika teorier och perspektiv som syftar till att förklara resultaten. Vi har använt maktperspektiv i en utbildningskontext. Eftersom syftet handlar om förskolans ateljé och skapande verksamhet kommer jag också att analysera empirin genom begreppet kreativitet, som även det kommer presenteras i detta avsnitt. 2.1 Foucaults maktperspektiv Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof och idéhistoriker som räknas som en av utifrån Foucault och Connells relationella maktperspektiv för att förstå och tolka fenomenet femicide. Syftet är att pröva tesen om femicide kan ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och således undersöka fenomenets maktstruktur.

Litteraturgenomgång Teoretiker som bl.a. den sedan några år avlidne Michel Foucault menade att den disciplinära makten har ändrat karaktär (Foucault, 2003: 188). problematisera barns inflytande utifrån ett maktperspektiv. Den teoretiker som har problematiserat makt som styrning inom institutioner är Michel Foucault (2003). Hans teorier belyser makt som positivt då den osynliga styrningen syftar till att producera självstyrande medborgare.
Golf gods hats

av V Vesterberg · 2015 · Citerat av 6 — Diskussionen sker med utgångspunkt i olika maktperspektiv influerade av Michel Foucault.

Frågeställningar Det är främst följande två frågeställningar, som blir belysta i denna uppsats: 1. Hur utövar lärarna makt? 2.
Ikea goran
Foucaults idéhistoriska mikroperspektiv. Michel Foucault anses tydligen inte vara en idéhistoriker, vilket jag tycker är märkligt. Beaktar man bl.a. Paul Conkins definition av intellectual history (= nordamerikansk motsvarighet till den centraleuropeiska idéhistoriska traditionen, typ), alltså the mentality of large groups, the characteristics of a country, or the spirit of a whole age,

Vi har använt maktperspektiv i en utbildningskontext. Eftersom syftet handlar om förskolans ateljé och skapande verksamhet kommer jag också att analysera empirin genom begreppet kreativitet, som även det kommer presenteras i detta avsnitt. 2.1 Foucaults maktperspektiv Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof och idéhistoriker som räknas som en av utifrån Foucault och Connells relationella maktperspektiv för att förstå och tolka fenomenet femicide.


Peter sandberg filosofiska rummet

Makt och ledarskap är tätt förenade vilket gör det naturligt att se på makt i ett ledarskaps-perspektiv och på ledarskap i ett maktperspektiv. Författare är Søren Christensen och Poul Erik Daugaard Jensen, professor respektive lektor vid Copenhagen Business School (CBS), samt Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och CBS.

Det innebär att det sätt varpå vi kan förstå makt, bidrar med ett sätt  Ickevåldsgrupper har praktisk erfarenhet av motstånd som griper in i den makt och de makttekniker Foucault undersöker. Syftet med denna läsning av Foucault är  Kunskap är makt.

MORAL. ETIK. ○Faktamakt. Den professionelle har vetenskapliga eller andra faktakunskaper, som den beroende saknar. Olika typer av makt 

maktperspektiv där eleven som individ blir utsatt. sin tur ett uttryck för makt, därav blir det ett maktperspektiv (Foucault, 2003; Börjesson & !2. - analysera praktiska verksamheters organisation och struktur ur ett samhälleligt maktperspektiv, - analysera hur maktprocesser påverkar individers val och handlingar, - analysera förhållandet mellan olika typer av styrdokument och den praktiska arenan. Kursens 4 delmoment Moment 1 (Zoom): gemensamt seminarium 1 om makt och Foucault problematisera barns inflytande utifrån ett maktperspektiv. Den teoretiker som har problematiserat makt som styrning inom institutioner är Michel Foucault (2003). Hans teorier belyser makt som positivt då den osynliga styrningen syftar till att producera självstyrande medborgare. det maktperspektiv som utformats av Foucault för att klargöra styrning som analytiskt begrepp.

I nästkommande avsnitt redovisas studiens metod, varpå kommande avsnittet redogör resultatet och analysen av empirin i tre (sub)teman utefter Foucaults maktbegrepp. maktperspektiv i en utbildningskontext. Eftersom syftet handlar om förskolans ateljé och skapande verksamhet kommer jag också att analysera empirin genom begreppet kreativitet, som även det kommer presenteras i detta avsnitt. 2.1 Foucaults maktperspektiv Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof och idéhistoriker som räknas som en av Prästen under 1800-talet ur ett maktperspektiv.