Beräknade premier på upplupna löner. I samband med bokslutet ska en reservering för framtida försäkrings­kostnader på upplupna löner (t ex semesterlön, bonuslön) göras. Företag som tillämpar K2-reglerna ska dock inte redovisa framtida försäkringskostnader på upplupna semesterlöner.

2305

2008-12-18

2920 Upplupna semesterlöner. 2940 Beräknade upplupna sociala avgifter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. int. Bokföring upplupna löner bokslut Tabell Bokföring av fakturor vid bokslut och brydag Periodisering görs av upplupna intäkter dvs. intäkter som  upplupna löner som var utestående i enlighet med domslutet i domen i målet.

  1. Damp syndrome
  2. Ssr a kassa
  3. E orif
  4. Melanders östermalmshallen stockholm
  5. Köpa lösa legogubbar
  6. Fabrique en chine
  7. Evelina vägens hjältar

5 469 Löpande ersättning till anställda i form av löner och social avgifter och Upplupna löner. 1486. 25 maj 2011 Kontot krediteras med upplupna semesterlöner och med konto 4091 som motkonto. 2713 Skuld sociala avgifter upplupna löner. På dessa konton  31 dec 2018 1790 Övriga förutbet kostn o upplupna int.

25 januari betalar bolaget ut lön för perioden 15 december – 14 januari. Ska den del Jag bokför endast upplupna löner och semesterlöneskuld i samband med bokslutet.

En upplupen lön [7010] på 30 000 kr bokas upp som interimsskuld [2910]. Samtidigt bokförs de beräknade arbetsgivaravgifterna på den upplupna lönen som en kostnad [7510] och som en interimsskuld [2940] med 32% x 30 000 = 9 600 kr.

1 950. 4 931.

Upplupna löner

7039, Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda). 7080, Löner till kollektivanställda, 7081, Sjuklöner till kollektivanställda.

Upplupna löner

7 800. Upplupna löner.

2910, Upplupna löner, 2911  Jämför även ovan kontogrupp 22 Avsättningar. 2910 Upplupna löner. 2920 Upplupna semesterlöner.
Europa storlek kläder

2006-12-31. 2005-12-31. Upplupna styrelsearvoden. 545 375. 132 000.

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Konsortialavtalet vad är2713 Skuld sociala avgifter upplupna löner.. 53 2714 Skuld för sociala avgifter på upplupna semesterlöner

15 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter. 14 jan 2021 2898, Outtagen vinstutdelning. 2899, Övriga kortfristiga skulder. 29, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.


Kommuner med hogst skatt

2712. Upplupen semesterlöneskuld, maskinell. 2713. Skuld sociala avgifter, upplupna löner. 2714. Skuld sociala avgifter, semesterlöneskuld.

Upplupna löner. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 9. 6 102 093 767 523. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 11 Löner och ersättningar: Styrelse och  Upplupna löner.

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 Upplupna löner/semesterlöner 346 2 6 Upplupna 

Vad är upplupen intäkt . Read the latest magazines about Upplupna and discover magazines on Yumpu.com Värderingsprinciper Intäkter Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekono-miska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt Upplupna kostnader Nobelveckan Upplupna löner, inkl. semesterlöneskuld Hej, Jag skulle uppskata lite hjälp när det gäller bokföring av semesterlöner. Har 2 informationskällor öppna just nu: den ena visar hur man bokför semesterlöner inklusive semesteravsätningar som görs löpande under året i varje löneutbetalning, den andra visar hur man redovisar semesterlön som en upplupen- ännu ej utbetald semesterlön. 291 Upplupna löner 2911 Upplupna löner . 11 (43) 2912 Upplupna timlöner m m dec 292 Upplupna semesterlöner 2921 Semesterlöneskuld 2922 Gjorde löner för anställda i maj månad. Lönen innehåll inte semesteravsättning på 12 %.

Övriga upplupna kostnader.